array.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Array</keyword>
 <topic>Array</topic>
 <ingress>
  En array är en datastruktur där man kan lagra flera
  olika saker av samma sort. Man kan tänka sig en rad med
  lådor. Alla lådor är lika stora och i varje
  låda kan man stoppa en sak. Sakerna behöver inte vara
  lika, men de ska vara av samma sort. Arrayens <em>typ</em>
  avgör vilken sorts saker man kan lägga i lådorna.
  Om det är en array av typen katt så kan man sätta
  en katt i varje låda. Katterna kan vara olika stora, olika
  gamla, vara av olika ras - det viktiga är att de är
  katter. Det går altså inte att sätta en hund i en
  av lådorna.
 </ingress>
 <text>
  Katterna till trots så är nog det enklaste exemplet en
  array av heltal. Precis som man i en helt vanlig variabel av typen
  <code>int</code> kan lagra ett heltal, kan man i en array av typen
  <code>int</code> lagra ett antal heltal. Ofta kallar man en array av
  typen <code>int</code> för en int-array. Om vi till exempel
  skapar en int-array med tio lådor kan vi lagra tio stycken
  heltal i den.
 </text>
 <text>
  Man brukar säga att man indexerar i arrayen, det betyder att
  man med hjälp av ett index kommer åt en speciell
  låda. Den första lådan i en array har normalt
  index 0, och sedan räknar man uppåt för varje
  låda.
 </text>
 <text>
  <code>[0][1][2][3][4][5][6][7][8][9]</code>
 </text>
 <text>
  En array med tio lådor har alltså index 0 till 9.
  För att komma åt själva lådan där man
  kan lagra sitt heltal använder man hakparenteser,
  <code>[]</code> (i många vanliga programmeringsspråk).
  När man använder arrayer i program så ger man dem
  även ett namn, precis som vanliga variabler. Hakparenteserna
  sätts efter namnet när man vill komma åt en
  låda i arrayen.
 </text>
 <subtopic>Ett exempel i Java</subtopic>
 <codebox>
  public class ArrayTest
  {
    public static void main( String[] args )
    {
     int[] tal = new int[10];
     for (int i = 0; i <lt /> 10; i++) {
       tal[i] = i * i;
       System.out.println("Tal[" + i + "]: " + tal[i]);
     }
    }
  }
 </codebox>
 <list>
  <item> Programmet skapar en array med plats för tio heltal:
      <code>new int[10]</code></item>
  <item> Variabeln tal är av typen int-array och sätts att
      referera till den nya arrayen: <code>int[] tal = ...</code></item>
  <item> Sedan snurrar vi tio varv i en for-loop och för varje
      varv lägger vi in värdet av <code>i</code> (loop-indexet),
      gånger sig självt, i arrayen: <code>tal[i] = i * i;</code></item>
  <item> Sedan skriver vi ut värdet som vi precis lagrat:
      <code>System.out.println("Tal[" + i + "]: " + tal[i]);</code></item>
 </list>
 <text>
  Som vi kan se i exemplet kan vi alltså referera till en
  position i arrayen som om det vore en vanlig heltalsvariabel. Man
  kan använda variabler för att indexera i arrayen som i
  exemplet, (index-variabeln måste då vara en
  heltalsvariabel), men det går även att indexera direkt
  med konstanter: <code>tal[4]</code> refererar till den femte
  positionen i arrayen.
 </text>
 <text>
  När vi kör programmet kommer följande att skrivas ut:
 </text>
 <codebox>
  Tal[0]: 0
  Tal[1]: 1
  Tal[2]: 4
  Tal[3]: 9
  Tal[4]: 16
  Tal[5]: 25
  Tal[6]: 36
  Tal[7]: 49
  Tal[8]: 64
  Tal[9]: 81
 </codebox>

 <subtopic>Samma exempel i C</subtopic>
 <codebox>
  int main(void)
  {
    int tal[10];
    int i;

    for (i = 0; i <lt /> 10; i++) {
     tal[i] = i * i;
     printf("Tal[%d]: %d\n", i, tal[i]);
    }
  }
 </codebox>
 <text>
  Syntaxen för att indexera i en array är ungef�r den
  samma i de flesta moderna programmeringsspråk. Det som kan
  skilja är hur man deklarerar dem och hur de indexeras. De
  arrayer vi sett här indexeras från 0. Det betyder att
  första lådan i arrayen har index 0. Det finns
  många andra varianter på hur en array kan indexeras. I
  en del programmeringsspråk, till exempel i Pascal, har man
  valt att istället börja på 1. I språk som
  till exempel Ada kan man själv välja hur arrayen ska
  vara indexerad. Ada har även valt att använda vanliga
  parenteser istället för de hakparenteser som vi sett i
  exemplen här. Andra språk, som till exempel PHP,
  erbjuder möjligheten att indexera arrayen med hjälp av
  nyckerord såväl som med numeriska index. Detta blir en
  sorts kombination av array och hashtabell och ger ett mycket
  kraftfullt sätt att hantera data.
 </text>

 <subtopic>Överkurs</subtopic>
 <text>
  En array kan förstås innehålla vilken typ av data
  som helst. Byt bara ut <code>int</code> mot den typ av array du
  vill skapa. Till exempel <code>double[] flyttal = new
  double[75];</code> skapar en array med plats för 75 stycken
  flyttal. Man kan även skapa arrayer av arrayer och på
  så sätt få något som liknar en matris:
  <code>int[][] matris = new int[10][10];</code> För att komma
  åt positioner i matrisen anger man koordinaterna i varsin
  hakparentes: <code>matris[3][6]</code> blir position (3,6).
 </text>
 <text>
  En sak som man måste vara medveten om när man skapar
  arrayer av större datastrukturer än de enkla typer som
  finns inbyggda i språket (<code>int</code>,
  <code>double</code>, <code>char</code> osv.) är att när
  man skapar arrayen skapas endast plats för referenser till
  data, inte datastrukturerna i sig. <code>String[] ord = new
  String[42];</code> skapar plats för 42 stycken
  sträng-referenser, men de 42 strängarna måste
  skapas separat.
 </text>
 <codebox>
  String[] ord = new String[42];
  for (int i = 0; i <lt /> 42; i++)
    ord[i] = new String();
 </codebox>
 <text>
  Detta gäller i de fall då arrayen ska innehålla
  referenser till datastrukturerna. I Java finns endast referenser
  till objekt så där gäller detta alltid. I C
  däremot kan man själv välja om arrayen ska
  innehålla referenser till strukturerna eller strukturerna
  själva. Exemplen nedan visar två arrayer i C där
  den ena innehåller referenser till spelkort, och den andra
  innehåller spelkorten direkt. För att tillgodogöra
  sig dessa exempel bör man kunna hantera pekare. Det finns
  flera exempel på arrayer och pekare i flera olika
  programmeringsspråk
  på <a href="source.php">Kodsidan</a>.
 </text>
 <codebox>
  struct card {
    int rank;
    char suit;
  };

  /* En array med spelkort. */
  struct card kort[52];
  kort[0].rank = 1;
  kort[0].suit = 'H';
  kort[1].rank = 2;

  /* En array med referenser till spelkort. */
  struct card* kort[52];
  int i;

  for (i = 0; i <lt /> 52; i++)
    kort[i] = malloc(sizeof(struct card));

  kort[0]->rank = 1;
  kort[0]->suit = 'H';
  kort[1]->rank = 2;
 </codebox>
</article>