arv.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Arv</keyword>
 <keyword>Superklass</keyword>
 <keyword>Subklass</keyword>
 <topic>Arv</topic>
 <ingress>
  Arv är ett begrepp som främst används inom objektorienterad
  programmering. Att ärva en klass innebär att man tar över de
  egenskaper och operationer som klassen har med samma resultat som
  om man skulle skriva av all källkod från klassen. Man använder arv
  för att utöka en existerande klass. Det är mycket vanligt att man
  skapar en generell klass som innehar egenskaper och operationer
  som är gemensamma för en större grupp av klasser. Klasserna i
  gruppen ärver sedan den generella klassen och varje klass lägger
  endast till de saker som just den klassen behöver.
 </ingress>

 <text>
  Följande Java-exempel visar hur arv kan användas. Vi ser två
  klasser där klassen <code>Cylinder</code> ärver klassen
  <code>Cirkel</code>.
 </text>

 <codebox>
  class Cirkel
  {
    int radie;

    int area()
    {
     return radie * radie * Math.PI;
    }
  }
 </codebox>

 <codebox>
  class Cylinder extends Cirkel
  {
    int höjd;

    int volym()
    {
     return area() * höjd;
    }
  }
 </codebox>

 <text>
  Nyckelordet <code>extends</code> är Javas sätt att uttrycka arv.
  Objekt av typen Cirkel har en instansvariabel, <code>radie</code>
  och en metod, <code>area</code>. De egenskaper som en cirkel
  besitter har även en cylinder. En cylinder är en något utökad
  cirkel och har även en höjd och en volym vilket vi ser i koden i
  form av en instansvariabel och en metod. Det kan se ut som om
  cylindern endast har en höjd och en volym, men i och med arvet får
  den alltså tillgång till radien och arean som definierats i
  klassen för cirkeln på samma sätt som om vi kopierat koden till
  cylinderklassen rakt av.
 </text>

 <text>
  Vad är då poängen med detta? Jo, det fina är att vi nu slipper
  skriva koden på två ställen. Skulle vi behöva uppdatera så är det
  ju bra om vi kan ändra på bara ett ställe. Vi kan även tänka oss
  att vi skapar ännu en klass, <code>Klot</code> som ju också är en
  utökning av en cirkel.
 </text>

 <codebox>
  class Klot extends Cirkel
  {
    int volym()
    {
     return (radie * radie * radie * Math.PI) / 3;
    }
  }
 </codebox>

 <text>
  Vi ser att vi kan använda variabeln <code>radie</code> och metoden
  <code>area</code> i både <code>Cylinder</code> och
  <code>Klot</code>. Klasserna <code>Cylinder</code> och
  <code>Klot</code> har dock ingen koppling till varandra. Vi kan
  inte komma åt variabeln <code>höjd</code> i ett klot - för den
  finns helt enkelt inte där.
 </text>

 <subtopic>Superklass och subklass</subtopic>
 <text>
  Cirkeln i exemplet ovan brukar kallas för <em>superklass</em> eller
  föräldraklass. Det är alltså den klass som andra klasser ärver.
  Cylindern och klotet kallas <em>subklasser</em>. Subklassen är den
  klass som ärver - det är i subklassen vi hittar ordet
  <code>extends</code>. Dessa kan även kallas barnklasser.
 </text>

 <text>
  Man brukar säga att subklassen <em>inkluderar</em> superklassen. Det
  innebär att metoder som tar till exempel cirklar som argument även
  kan anropas med en cylinder eller ett klot. Cylindrar och klot är
  ju också cirklar - i alla fall om man ser dem från rätt håll ;-)
  Detta är möjligt eftersom en subklass alltid har alla egenskaper
  som dess superklass har. Allt man kan göra med en cirkel kan man
  också göra med en cylinder. (Detta kanske inte är sant rent
  matematiskt, men vi ser det programmeringstekniskt här.)
  Motsatsen är dock inte sann - en cirkel har inte alla egenskaper
  som en cylinder har. Inklusionen är därför enkelriktad och man kan
  inte skicka in cirklar till metoder som vill ha cylindrar.
 </text>

 <text>
  Relaterade nyckelord: Klass, Överlagring.
 </text>
</article>