gissa.adb

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


with Ada.Text_IO;     use Ada.Text_IO;
with Ada.Integer_Text_IO; use Ada.Integer_Text_IO;
with Ada.Numerics.Discrete_Random;

-- Ett litet gissa talet-spel.

procedure Gissa is
  subtype Nummer is Integer range 0 .. 100;
  package Random_Number is new Ada.Numerics.Discrete_Random (Nummer);
  Tal, G : Nummer;
  N   : Integer := 0;
  Namn  : String(1 .. 100);
  Seed  : Random_Number.Generator;
  Antal : Natural;
begin
  Random_Number.Reset(Seed);
  Tal := Random_Number.Random(Seed);
  Put("Ange ditt namn: ");
  Get_Line(Namn, Antal);
  loop
   Put("Ange din gissning: ");
   Get(G);
   N := N + 1;
   if G < Tal then
     Put_Line("Nej " & Namn(1 .. Antal) &
         ", den gissningen var fr liten!");
   elsif G > Tal then
     Put_Line("Nej " & Namn(1 .. Antal) &
         ", den gissningen var fr stor!");
   else
     Put_Line("Det var rtt!!");
   end if;
   exit when G = Tal;
  end loop;
  Put_Line("Det tog dig " & Integer'Image(N) & " gissningar.");

exception
  when Constraint_Error =>
   put_line("Tyvrr vill jag endast ha gissningar mellan 0 och 100");

end Gissa;