funktion.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Funktion</keyword>
 <keyword>Procedur</keyword>
 <keyword>Metod</keyword>
 <keyword hidden="true">Funktionen</keyword>
 <keyword hidden="true">Funktioner</keyword>
 <keyword hidden="true">Proceduren</keyword>
 <keyword hidden="true">Procedurer</keyword>
 <keyword hidden="true">Metoden</keyword>
 <keyword hidden="true">Metoder</keyword>
 <topic>Funktioner, procedurer och metoder</topic>

 <ingress>
  En mycket viktig egenskap för ett programmeringsspråk är förmågan
  att bryta upp stora stycken kod i mindre delar. Detta är viktigt
  ur två avseenden. Dels för att öka läsbarheten. Det är mycket
  lättare att få överblick över ett litet stycke kod än det är att
  få överblick över ett stort stycke kod. Och dels för att man genom
  att bryta ut kod som används på flera ställen i ett program kan
  undvika att skriva samma kod flera gånger. Kodduplicering är i
  allmänhet dåligt och leder ofta till fel i program när man
  uppdaterar koden på ett ställe men glömmer ett annat.
 </ingress>

 <text>
  Det normala sättet att dela upp kod i mindre delar är genom att
  skriva funktioner. Man kan se en funktion som ett litet
  miniprogram som ligger inuti det stora programmet. Funktioner
  hittar man i de flesta programmeringsspråk och de fungerar och ser
  ut ungefär på samma sätt överallt. I Java kallar man dem metoder
  men låt er inte luras av det, i praktiken är de exakt samma
  sak. En del språk har valt att skilja på <em>funktioner</em>, som
  kan returnera ett värde, och <em>procedurer</em> som inte
  returnerar något. Procedurer kan man hitta i bland annat Ada och
  Pascal. I språk som inte skiljer på funktioner och procedurer
  finns vanligen returtypen <code>void</code> för att markera en
  funktion som inte returnerar något värde.
 </text>

 <text>
  Proceduren fångar kärnan i imperativ programmering. Ett stycke kod
  som inte returnerar något värde, men ändå utför något meningsfullt
  arbete. För att detta ska vara möjligt krävs ett globalt tillstånd
  som proceduren kan förändra eller möjligheten att utföra
  sidoeffekter.
 </text>

 <text>
  Funktioner som behöver ta in data utifrån gör detta via sina
  argument. Argumenten deklareras normalt tillsammans med namnet på
  funktionen i <em>funktionshuvudet</em>. Om språket tillåter eller
  kräver en returtyp brukar även denna vara en del av
  funktionshuvudet.
 </text>

 <codebox title="Kodexempel i C">
  Returtyp Namn ( Argument )          int avrunda(float flyttal)
  {                       {
    Lokala variabler               int heltal;
    Funktionskropp                heltal = (int)(flyttal + 0.5);
    Retursats                   return heltal;
  }                       }
 </codebox>
 <text></text>

 <text>
  Funktionen ovan har returtypen <code>int</code> och tar ett
  flyttal (<code>float</code>) som argument. Vi ser här att man kan
  deklarera lokala variabler i funktionerna. Att använda lokala
  variabler istället för globala är något man alltid ska sträva
  efter. I exemplet har jag deklarerat de lokala variablerna i
  början av funktionerna. Några av språken kräver att man gör så
  (Till exempel ANSI C och Pascal) medan andra tillåter att man
  inför nya variabler var som helst i koden (som C99, Java och PHP).
  Det är dock en god regel att alltid samla variabeldeklarationer i
  början av blocket de används i så att läsaren lätt kan hitta de
  variabler som är aktuella. I löst typade språk (som PHP) så
  deklarerar man egentligen aldrig variablerna, utan man använder
  dem bara rakt av.
 </text>

 <text>
  En del programmeringsspråk (till exempel C) vill att man
  deklarerar nya funktioner ovanför den anropande funktionen i
  källkoden. Detta för att kompilatorn endast läser källkoden från
  början till slut en gång och endast tillåter att man anropar
  funktioner som den redan har sett. Andra språk (som Java) är inte
  lika noga med detta utan tillåter att man skriver metoder i
  godtycklig ordning.
 </text>

 <subtopic>Exempel i olika språk</subtopic>

 <text>
  Gemensamt för dessa exempel är att funktionerna har ett namn som
  används för att anropa funktionen från annan kod
  (<code>avrunda</code>) och argument som skickas med vid anropet
  (<code>flyttal</code>). Flera av exemplen har även en returtyp som
  talar om vad funktionen returnerar (i detta exempel ett heltal,
  integer). Det finns även språk där en funktion inte behöver ha
  någon specificerad returtyp, till exempel PHP.
 </text>

 <text>
  Vi ser även ett exempel på en procedur i Ada. I detta exempel har
  jag valt att skriva ut resultatet.
 </text>

 <codebox title="Metod i Java">
  Synlighet Returtyp Namn ( Argument )     public int avrunda(float flyttal)
  {                       }
    Lokala variabler               int heltal;
    Funktionskropp                heltal = (int)(flyttal + 0.5);
    Retursats                   return heltal;
  }                       }
 </codebox>

 <codebox title="Funktion i Pascal">
  'function' Namn ( Argument ) : Returtyp ;   function avrunda(flyttal : Float) : Int;
    Lokala variabler               heltal : Int;
  begin                     begin
    Funktionskropp                heltal := Round(flyttal);
    Returvärdestilldelning            avrunda := heltal;
  end;                     end;
 </codebox>

 <codebox title="Funktion i Ada">
  'function' Namn ( Argument ) 'return' Returtyp 'is'
                         function Avrunda(flyttal : Float) return Integer is
    Lokala variabler               Heltal : Integer;
  'begin'                    begin
    Funktionskropp                Heltal := round(Flyttal);
    Retursats                   return Heltal;
  'end' Namn;                  end Avrunda;
 </codebox>

 <codebox title="Procedur i Ada">
  'procedure' Namn ( Argument ) 'is'      procedure Avrunda(flyttal : Float) is
    Lokala variabler               Heltal : Integer;
  'begin'                    begin
    Funktionskropp                Heltal := round(Flyttal);
                           Put_Line(Integer'Image(Heltal));
  'end' Namn;                  end Avrunda;
 </codebox>

 <codebox title="Funktion i PHP">
  'function' Namn ( Argument )         function avrunda($flyttal)
  {                       {
    Funktionskropp                $heltal = (int)($flyttal + 0.5);
    Retursats                   return $heltal;
  }                       }
 </codebox>
</article>