programmering.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Programmering</keyword>
 <keyword hidden="true">programmera</keyword>
 <topic subtitle="tankar kring och erfarenheter av programmering">Programmera på 'rätt' sätt</topic>
 <ingress>
  En återkommande fråga från studenter som ska
  lära sig programmera är "Hur ska man tänka när
  man programmerar, var ska man börja?" Frågan är
  inte lätt att besvara, det finns ingen patentlösning som
  beskriver det korrekta tankesättet. Var och en måste
  hitta sitt eget sätt att tänka på och
  bemästra programmeringsspråket. Det finns dock ett
  antal saker som kan underlätta på vägen mot
  fullkomlig kontroll av ett språk (som om man någonsin
  skulle få det). Tänk igenom och försök
  följa dessa 'regler'. Det kommer att löna sig, det lovar
  jag!
 </ingress>
 <text>
  Denna sida innehåller många programmeringsrelaterade
  termer som man efter ett tags programmerande tar för givet
  att alla vet vad de betyder. För att minska
  förvirringen har jag därför sammanställt en
  ordlista med de vanligaste orden. <a
  href="article.php">Ordlistan hittar du här!</a>
 </text>

 <subtopic>Namnge variabler med förklarande namn</subtopic>
 <text>
  Variabelnamn som <code>pt</code>, <code>n</code> och
  <code>f</code> är sällan motiverade och gör att
  koden blir svårläst. Svårläst kod ger
  lätt upphov till missförstånd och onödiga
  fel. Det är därför viktigt att man namnger sina
  variabler och funktioner med beskrivande namn. Genomtänkt
  namngivning ger lättläst kod vilket i sin tur gör
  att man kan plocka ut en del av koden och direkt se vad den
  gör, utan att behöva läsa igenom hela
  programmet. Detta är precis vad man eftersträvar när man
  programmerar eftersom det underlättar när man vid ett
  senare tillfälle återkommer till koden och ska
  försöka förstå den igen. Det finns i
  allmänhet <em>ingen</em> fördel med korta namn. Att det
  skulle krävas mer minne med långa namn är rent
  trams. Alla namn översätts av kompilatorn till rena
  adresser och de har samma storlek oavsett vad namnet du skrev i
  koden var.
 </text>
 <text>
  Värt att tänka på i detta sammanhang är
  även hur man skriver namnen på sina variabler och
  funktioner. Många programmeringsspråk har sina egna
  regler för hur det ska se ut (konventioner brukar det
  kallas). Ibland kräver språket att en variabel alltid
  börjar med stor bokstav (Erlang är ett sådant
  språk) i en del andra språk får man göra
  som man vill (till exempel C och Java). Att göra "som man vill"
  är sällan en bra idé i detta sammanhang. För
  nästan alla programmeringsspråk så finns det
  konventioner som visar hur det bör vara. Det är alltid
  en god början att ta reda på vad konventionen
  säger om det språk man vill programmera i.
 </text>

 <subtopic>Använd inte globala variabler</subtopic>
 <text>
  Variabler som lever i hela koden och kan ändras av flera
  funktioner är mycket svåra att hålla koll
  på. När man använder en variabel i en funktion
  förväntar man sig oftast att den ska innehålla
  samma värde efter ett funktionsanrop som den gjorde
  innan. Problemet med globala variabler är att detta inte
  nödvändigtvis är sant. Funktionen man anropar kan ändra i
  den globala variabeln, och dess värde är kanske inte
  längre det man förväntar sig.
 </text>
 <text>
  Även här är läsbarhet en
  nyckelfråga. Det är mycket förvirrande om det
  plötsligt dyker upp en variabel som inte är deklarerad i
  den funktion man läser. Hur ska man veta vad den har för
  typ och värde och var i resten av koden den används?
 </text>

 <subtopic>Använd namngivna konstanter</subtopic>
 <text>
  Av ren självbevarelsedrift bör man tänka på
  att alltid använda namngivna konstanter där det är
  möjligt. Om man har konstanta värden som man
  använder i sitt program tjänar man både tid och
  kraft på att deklarera dessa med namn i stället
  för att skriva det numeriska värdet överallt i
  koden. Det blir annars ett förfärligt jobb att gå
  igenom programmet och leta efter alla ställen där man
  använt detta värde när man senare vill ändra
  på det. En mycket vanlig orsak till fel är att man inte
  hittat alla ställen och ett gammalt värde ligger kvar
  och stör. Deklarerar man värdet som en konstant och
  använder den i koden kan fel av det slaget aldrig
  inträffa. Det handlar förstås även om
  läsbarhet. En namngiven konstant är lättare att se
  vad den betyder än en magisk siffra i koden.
 </text>
 <text>
  Vid flera tillfällen i ett program kan det hända att man
  vill använda en konstant med en smärre
  förändring. Till exempel kanske man har en konstant
  <code>ANTAL</code> och vill komma åt värdet
  <code>ANTAL<nbsp/>-<nbsp/>1</code>. Skriv då
  <code>ANTAL<nbsp/>-<nbsp/>1</code> i koden! Det ger betydligt
  högre läsbarhet än att skriva 17, bara för att
  man råkar veta att <code>ANTAL</code> är
  18. Subtraktionen kommer att utföras av kompilatorn och
  resultatet i den körbara filen blir exakt det samma. I detta
  exempel har jag skrivit konstanten med STORA bokstäver. Det
  är vanligt i många språk att man följer den
  regeln, men som tidigare nämnts ska man alltid kolla upp
  exakt vad som gäller i kodkonventionen för just det
  språk man arbetar med.
 </text>

 <subtopic>Använd aldrig GOTO</subtopic>
 <text>
  I en del programmeringsspråk finns kommandon som
  ovillkorligen hoppar till ett annat ställe i koden. Detta
  görs utan att ta ansvar för vad som händer runt
  omkring. Man ser den ofta med namn som <code>goto</code> eller
  <code>longjmp</code>. Hopp av detta slag bryter det normala
  kontrollflödet och gör att det blir mycket svårt
  att följa koden, det blir så kallad spagettikod. Det
  finns de som hävdar att man i vissa fall vill använda
  goto av effektivitetsskäl i vissa systemnära,
  tidskritiska delar av ett program. Ingen av dessa personer har
  dock lyckats visa upp ett exempel där man inte kunnat
  lösa det utan goto med samma slutresultat. Man får inte
  glömma att kompilatorn har en hel del hyss för sig
  när den omarbetar koden till ett körbart program.
 </text>

 <subtopic>Använd små, effektiva gränssnitt</subtopic>
 <text>
  Ett program kan ha flera olika nivåer av
  abstraktion. På en låg nivå kommunicerar
  funktioner och metoder med varandra genom sina argument och
  på högre nivåer är det moduler och klasser
  som kommunicerar genom att skicka meddelanden till varandra eller
  anropa varandras metoder. Gränsen mellan olika delar i ett
  program kallas för gränssnitt (interface på
  engelska). För att förenkla användningen och
  förståelsen av ett gränssnitt bör man
  hålla det så rent som möjligt. Låt inte
  klasser ha publika metoder som inte har en specifik (publik)
  uppgift. Låt inte funktioner ta argument som går att
  härleda i funktionen.
 </text>
 <text>
  Man bör se till att vid funktionsanrop skicka med så
  få argument som möjligt. I de flesta fall kan variabler
  deklareras som temporärer i funktionen. Onödiga argument
  ger ett svåranvänt gränssnitt till funktionen och
  kan ge upphov till onödiga fel. När det gäller
  argument är det även en fråga om prestanda. Det
  kostar att skicka argument eftersom dessa måste kopieras
  till stacken, och även om jag i denna text vill framhäva
  kompilatorns förmåga att optimera bort det mesta
  så är det tyvärr mycket svårt för en
  kompilator att optimera bort onödiga argument.
 </text>
 <text>
  Känner man behov av att skicka med väldigt många variabler
  till en funktion kanske det är dags att tänka om.
  Behövs verkligen alla argument? Många argument till en
  funktion är ofta ett tecken på att man
  försöker göra för mycket i samma funktion.
  Går det att dela upp arbetet i mindre delar och lägga
  delarna i separata funktioner? Om man verkligen behöver alla
  argumenten kan man oftast slå ihop flera av dem i en
  struktur eller ett objekt av något slag. De flesta
  programmeringsspråk har någon konstruktion för
  att sätta samman olika värden till en större enhet
  (kallas ofta struct, class, record eller liknande). Använd
  dessa!
 </text>

 <subtopic>Bygg ditt program av små, återanvändbara delar</subtopic>
 <text>
  Ett steg för att undvika massiva indataklumpar till
  funktioner är att bygga upp sitt program av små delar
  som utför en sak var. Dessa byggstenar skrivs lämpligen
  på ett såpass generellt sätt att de går att
  återanvända på flera ställen i programmet
  och kanske även i andra program - det är onödigt
  att uppfinna hjulet flera gånger. Än en gång
  får vi ökad läsbarhet. Denna gång tack vare
  funktionsanrop. Det är mycket lättare att få
  överblick över flera små funktioner än en
  jättestor. De flesta kompilatorer kommer automatiskt att
  lägga in små funktioner direkt på plats i det
  slutliga programmet (<em>inlining</em>) så inte heller detta
  medför någon prestandaförlust. Tvärt om kan
  det ge ökad prestanda då kodstorleken normalt blir
  mindre om man låter bli att duplicera kod.
 </text>
 <text>
  En lärare sa en gång till mig att ingen funktion fick
  vara större än en skärmsida och ingen
  källkodsfil fick vara längre än 100 rader (det var
  på den tiden då en skärmsida var ca 25 rader á 80 tecken).
  Detta är kanske lite extremt, men principen är
  rätt. Tanken är att man ska kunna se hela funktionen på
  en gång utan att behöva flytta texten. Idag får man plats med mer på
  skärmen och gränserna för hur långa och hur många rader man kan ha
  är lite mer flexibla. I lite större projekt där man ska supporta olika
  plattformar och kanske har källkod distribuerad på olika servrar kan man
  än idag ha glädje av att följa den gamla 80-teckenregeln då man ibland
  tvingas sitta via en ssh-terminal och editera källkoden i emacs eller vi.
  Man ska inte förlita sig på att man alltid har tillgång till de hjälpmedel
  och editorer man använder till vardags och när en funktion börjar
  växa till ett hundratal rader eller en källkodsfil
  närmar sig 600-700 rader är det dags att ställa sig
  frågan: Kan man dela upp detta i mindre delar? Så gott
  som alltid så är det möjligt. En genomtänkt design
  minskar antalet fel i koden.
 </text>

 <subtopic>Representationsoberoende programmering</subtopic>
 <text>
  Funktioner som hanterar data och objekt ska inte bry sig om hur
  data är lagrat i datorns minne. Man ska aldrig utnyttja att
  man vet hur något representeras i ett objekt eftersom
  representationen kan förändras när som helst.
  Låt mig ge ett exempel.
 </text>
 <text>
  Tänk dig att du skriver ett program där du hanterar
  personer. Du bygger upp en struktur med ett antal textfält
  för namn, personnummer med mera. Din representation av
  personnumret är en sträng <code>"######-####"</code>.
  Runt om i ditt program använder du sedan denna struktur
  när du vill ta reda på fakta om en person. Du utnyttjar
  det faktum att personnummret är en sträng och att du
  till exempel vet att det sjunde tecknet är ett bindestreck.
 </text>
 <text>
  Efter fem månaders kodande inser du att du istället
  vill ha en numerisk representation av personnummret som blir lite
  lättare att sortera och snabbare att jämföra med
  vid sökning. Du måste då ändra
  representation i strukturen. På hur många
  ställen i koden måste du nu ändra för att
  anpassa ditt program till denna nya representation? 
  Förmodligen allt för många!
 </text>
 <text><em>Hur ska man göra då?</em></text>
 <text>
  I stället för att utnyttja att man vet att värdet
  lagras som en sträng skapar man en egen modul för
  datatypen. I ett objektorienterat språk skulle man skapa en klass
  för personnummer, i procedurella språk skapar men en ADT (Abstrakt
  Datatyp). Principen är exakt den samma. Klassen / ADT:n
  innehåller privat data, vars representation vi inte visar
  utåt, och ett antal selektorer. Selektorer är
  funktioner som returnerar det värde man vill ha på den
  formen man vill ha. Endast selektorerna får använda
  datastrukturen direkt, resten av programmet måste anropa
  någon av dessa selektorer. På så vis, när
  du ändrar representation kommer det endast att beröra
  dessa få och små funktioner, vilka blir mycket enkla
  att ändra eftersom de inte gör något annat än
  att returnera värdet. Koden i det övriga programmet kan
  fortsätta att använda personnummret som en sträng medan man
  internt kan börja betrakta det som ett tal. Vips så har du
  gjort om flera timmars tråkigt arbete till några
  minuters rent nöje!
 </text>
 <text>
  Detta är (lite förenklat) vad som brukar kallas för
  representationsoberoende programmering. Är man orolig för
  prestandan så går det utmärkt att skriva selektorerna
  som makron. Normalt är dessa dock så små att de kommer att
  inline:as av kompilatorn ändå så det finns ingen anledning att
  undvika det extra abstraktionslagret. Den välkända
  år 2000-buggen skulle kunna ha lösts på en
  halvdag om man följt dessa regler från början.
 </text>

 <subtopic>Välindenterad och luftig kod</subtopic>
 <text>
  Som du säkert redan märkt handlar det nästan alltid om att göra
  koden mer lättläst. Alla typer av förbättringar som gjorts inom
  alla typer av språk handlar i botten om att göra koden mer
  lättläst. Det var därför man uppfann funktioner, datatyper,
  strukturer, klasser och högnivåspråk. Det är ingen funktionell
  skillnad mellan ett högnivåspråk som Java och den lägsta nivån,
  assembler. Det är bara lättare att överblicka koden. Nästa
  steg för att göra koden läslig är rent
  estetisk.
 </text>
 <text>
  I nästan alla språk är det enbart för din egen skull som
  du trycker in en radbrytning lite då och då
  när du programmerar. Kompilatorn bryr sig inte om
  radbrytningar och blanksteg, den kan lika gärna läsa ett
  program som är skrivet på en enda jättelång
  rad. Men vi människor har lite större problem med att
  läsa en sådan text. Därför är det
  viktigt för läsbarheten av ett program att koden har en
  bra layout som bland annat markerar var olika stycken börjar
  och slutar. (Det finns ett par riktigt märkliga språk
  där radbrytningar och indentering har semantisk betydelse,
  så där kan man inte bryta mot denna regel ens om man
  vill.)
 </text>
 <text>
  Ett viktigt steg i detta är indentering. Många
  programmeringseditorer indenterar koden automatiskt, har man tur
  passar denna automatiska indentering den personliga smaken. Det
  är svårt att säga att en indenteringsmodell är bättre än en annan
  även om det kanske finns ett par stilar som de flesta är överens
  om att de är sämre än andra. Det är naturligtvis högst
  personligt vad man tycker ser bäst ut och därför kan det
  hända att mina tips på denna punkt inte helt
  stämmer överens med din egen smak. Det viktiga här är
  inte hurvida du väljer att följa mina riktlinjer eller ej, det
  viktiga är att du själv funderar på hur du vill ha det i koden du
  arbetar med och ser till att du strikt följer de regler som du
  själv sätter upp. Punkterna nedan är hur jag brukar göra.
 </text>

 <list>
   <item> Indenteringen är tre tecken. Är den mindre blir
   det svårt att se vad som är vad och är den
   större blir raderna otrevligt långa.</item>

   <item> Raderna är inte längre än 80-100 tecken
   för att man ska få en bra överblick. Detta
   är inte bara en artefakt från gamla terminaler med 80
   tecken bred skärm, utan har även att göra med hur
   lätt det är för ögat att överblicka
   längre rader text.</item>

   <item> Måsvingar hamnar först på en egen rad efter
   funktionshuvud, if-satser m.m. Det är mycket lättare
   att se vilka som hör ihop och det ger luftigare kod.</item>

   <item> Blanksteg runt operatorer (+ - * / <lt />; <gt />; =
   o.s.v.) och efter komma i argumentlistor.</item>
 </list>

 <subtopic>Kommentera koden</subtopic>
 <text>
  Hur bra man än väljer sina variabel- och funktionsnamn,
  hur väl man än strukturerar sin kod och delar upp den i
  små fina delar så kommer det inte att räcka
  för att någon annan ska förstå hur man som
  programmerare har tänkt. Kommentarer är oumbärliga
  för den som en dag ska läsa igenom koden,
  förstå den och försöka bygga vidare på
  den. Att sätta sig in i ett program som någon annan har
  skrivit är svårt nog, om det dessutom inte finns
  något som talar om vad de olika delarna i koden gör kan
  jobbet bli så svårt att det går snabbare att
  skriva om det hela från början. Detta gäller
  även när man hanterar sin egen kod och det kan
  räcka med ett par veckor för att man ska hinna
  glömma vad man gjort och varför.
 </text>
 <text>
  Kommentarerna ska beskriva vad som händer i koden och vad
  olika funktioner gör. Det viktiga är att tala om
  <em>varför</em>. Alla kan se att <code>i++</code> ökar
  värdet på <code>i</code> med ett, en kommentar av typen
  "Öka värdet med ett" är fullständigt
  meningslös. Det kommentaren ska säga är varför
  värdet ökas. Skriv kommentaren ur funktionens
  synvinkel. Det är oftast inte intressant att veta till
  exempel var argumenten kommer ifrån, det som är
  intressant är att veta vad de används till i den
  aktuella funktionen.
 </text>

 <subtopic>Exempel</subtopic>
 <text>
  Följande programexempel visar hur man kan skriva ett enkelt
  program på två olika sätt. Programmen är
  skrivna i Java men skulle se exakt lika ut i till exempel C
  eftersom programmet inte utnyttjar någon form av
  objektorientering. För dig som vill se hur programmet skulle
  se ut om man skrev det så som ett objektorienterat program
  ska se ut finns en version av detta på <a
  href="source.php">Kodsidan</a>.
 </text>
 <text>
  Båda exemplen tar samma indata och ger samma resultat,
  skillnaden ligger i hur lätt det är att
  förstå och underhålla programmen.
 </text>

 <codebox title="Exempel 1">
  public class Cirkel{
   static public void main (String[] argv){
   double x=Double.valueOf(argv[0]).doubleValue();
   System.out.println("Omkrets: "+x*6.28318);
 System.out.println("Area: "+x*x*3.14159);
   }}
 </codebox>

 <codebox title="Exempel 2">
  public class Cirkel
  {
    static final double PI = 3.14159;

    /*
    * Beräkna cirkelns area givet en radie
    */
    static double cirkelArea(double radie)
    {
     return radie * radie * PI;
    }

    /*
    * Beräkna cirkelns omkrets givet en radie
    */
    static double cirkelOmkrets(double radie)
    {
     return 2 * radie * PI;
    }

    /*
    * Här startar programmet.
    * En radie skall skickas med som argument.
    */
    static public void main (String[] argv)
    {
     // Hämta in radien från argumentet
     double radie = Double.valueOf(argv[0]).doubleValue();

     System.out.println("Omkrets: " + cirkelOmkrets(radie));
     System.out.println("Area: " + cirkelArea(radie));
    }
  }
 </codebox>

 <text>
  Döm själv vilket exempel som är lättast att
  följa. Argument av typen "Men det är ju inte svårt
  att se vad som händer i det där programmet, det är
  ju bara sex rader kod!" köper jag inte. Riktiga program är
  inte sex rader långa.
 </text>
 <text>
  Vill man nu bygga ut programmet så att det även kan
  räkna ut mantelytan, volymen med mera av en kon och en
  cylinder (till vilket man använder både omkrets och
  area av bottencirkeln), blir det inget större jobb i exempel
  2, men i exempel 1 kan man lika gärna skriva ett nytt program
  - det blir inte mer arbete. En annan skillnad ligger i
  användandet av en konstant i exempel 2. Det underlättar
  betydligt om man till exempel vill öka noggrannheten på
  PI.
 </text>
 <text>
  Det finns ingen anledning att skriva för kompakt kod. En bra
  kompilator genererar samma körbara fil för båda
  exemplen, eller till och med en bättre för exempel 2
  då den kan förstå vad programmet egentligen
  gör.
 </text>
 <formulabox>
  Överlåt optimeringen åt kompilatorn,
  den är bättre på det, jag lovar!
 </formulabox>
</article>