bounce.pas

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


PROGRAM BOUNCE;

USES Crt, graph;

CONST Fi : fillpatterntype = ($ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff, $ff);

VAR
  ps, p, sv, ti,  : integer;
  x, y, dx, dy   : integer;
  i, li, lx, ly  : integer;
  o, n, r, m, b  : integer;
  grDriver, grMode : integer;
  tid, so, tr   : integer;
  knapp      : char;
  pc, l1, l2    : string;

LABEL e, ex, t, u, 1, st, 2, 3, sl;

BEGIN
  randomize;
  grDriver := Detect;
  InitGraph(grDriver, grMode, '\kompil\tp6\bgi');
  settextstyle(gothicfont, horizdir, 10);
  sv := 15;
  p := 260;
  n := 2;
  so := 1;
U: 
  clrscr;
  initgraph(grDriver, grMode, '\kompil\tp6\bgi');
  setcolor(10);
  settextstyle(gothicfont, 0, 5);
  outtextxy(200, 40, 'BOUNCE');
  settextstyle(defaultfont, 0, 1);
  outtextxy(155, 100, 'A PROGRAM BY JESPER WILHELMSSON, 1992');
  outtextxy(200, 150, 'LEVEL:  EASIER');
  outtextxy(278, 200, 'HARDER');
  outtextxy(200, 125, 'NUMBER OF PLAYERS:');
  outtextxy(210, 250, 'START GAME');
  outtextxy(210, 300, 'QUIT GAME');
  outtextxy(400, 120, ' ONE PLAYER');
  outtextxy(398, 130, '* TWO PLAYERS');
  outtextxy(210, 225, 'FX');
  outtextxy(245, 225, 'on');
  setcolor(4);
  outtextxy(398, 120, '*');
  outtextxy(278, 200, 'H');
  outtextxy(210, 250, 'S');
  outtextxy(210, 300, 'Q');
  outtextxy(200, 125, 'N');
  outtextxy(280, 150, 'E');
  outtextxy(210, 225, 'F');
  setcolor(10);
  outtextxy(280, 175, '------>');
  outtextxy(450, 170, '* 1');
  outtextxy(450, 180, '* 2');
  outtextxy(450, 190, '* 3');
  outtextxy(450, 200, '* 4');
  outtextxy(450, 210, '* 5');
  outtextxy(450, 220, '* 6');
  outtextxy(450, 230, '* 7');
  outtextxy(450, 240, '* 8');
  outtextxy(450, 250, '* 9');
  outtextxy(450, 260, '*10');
  outtextxy(450, 270, '*11');
  outtextxy(450, 280, '*12');
  outtextxy(450, 290, '*13');
  outtextxy(450, 300, '*14');
  outtextxy(450, 310, '*15');
  outtextxy(450, 320, '*16');
  outtextxy(450, 330, '*17');
  outtextxy(450, 340, '*18');
  outtextxy(450, 350, '*19');
  outtextxy(450, 360, '*20');
  rectangle(100, 350, 300, 400);
  outtextxy(110, 360, 'Player 1 styr med A o Z');
  outtextxy(110, 380, 'Player 2 styr med o -');
  setcolor(4);
  rectangle(240, 220, 270, 235);
  setcolor(10);
  setfillpattern(fi, black);
  repeat;
   knapp := ' ';
   if keypressed then knapp := readkey;
   outtextxy(450, P, '*');
   if knapp = 'h'then begin
     Sv := Sv - 1;
     if Sv < 5 then
      Sv := 25;
     P := P + 10;
     if P > 360 then
      P:=170;
   end;
   if knapp = 'e'then begin
     Sv := Sv + 1;
     if S > 25 then
      Sv := 5;
     P := P - 10;
     if P < 170 then
      P := 360;
   end;
   tr := 1;
   if (knapp = 'f') and (so = 1) then begin
     so := 0;
     tr := 0;
     floodfill(241, 221, red);
     outtextxy(245, 225, 'off');
   end;
   if (knapp = 'f') and (so = 0) and (tr = 1) then begin
     so := 1;
     floodfill(241, 221, red);
     outtextxy(245, 225, 'on');
   end;
   setcolor(4);
   outtextxy(450, P, '*');
   if knapp = 'q' then
     goto T;
   if knapp = 'n'then begin
     n := n + 1;
     if n = 3 then
      n := 1;
     if n=1 then
      outtextxy(370,125,'*');
     setcolor(10);
     if n=2 then
      outtextxy(370,125,'*');
   end;
  until knapp = 's';
  if n = 1 then
   goto 1;
  lx := 3;
  ly := 3;
2: 
  clrscr;
  initgraph(grdriver, grmode, '');
  x := random(100) + 200;
  y := random(392) + 4;
  dx := random(2);
  dy := random(2);
  i := 175;
  knapp := ' ';
  o := 175;
  b := 0;
  m := 0;
  if dx = 0 then
   dx := -1;
  if dy = 0 then
   dy := -1;
  tid := 0;
  setcolor(4);
  rectangle(0, 0, 639, 400);
  settextstyle(sansseriffont, 0, 2);
  outtextxy(20, 430, 'Lives:');
  str(lx, l1);
  str(ly, l2);
  outtextxy(100, 430, l2);
  outtextxy(400, 430, l1);
  setcolor(10);
  line(15, i, 15, i + 49);
  line(629, o, 629, o + 49);
  repeat;
   for ti := 1 to Sv * 100 - tid * 60 do begin;
   end;
   x := x + dx;
   y := y + dy;
   putpixel(x - dx, y - dy, 0);
   putpixel(x, y, 10);
   if (y > o - 1) and (y < o + 51) and (x = 623) or
     (y > i - 1) and (y < i + 51) and (x = 16) then begin
      dx := -dx;
      if so = 1 then begin
        sound(1500);
        delay(5);
        nosound;
      end;
      inc(tid);
     end;
   if (y = 398) or (y = 2) then begin
     dy:=-dy;
     if so = 1 then begin
      sound(1000);
      delay(5);
      nosound;
     end;
   end;
   if (x = 637) or (x = 2) then
     goto E;
   if b = 1 then putpixel(15, i - 2, 0);
   if m = 1 then putpixel(629, o - 2, 0);
   if b = 1 then putpixel(15, i + 49, 10);
   if m = 1 then putpixel(629, o + 49, 10);
   if b = -1 then putpixel(15, i + 50, 0);
   if b = -1 then putpixel(15, i - 1, 10);
   if m = -1 then putpixel(629, o + 50, 0);
   if m = -1 then putpixel(629, o - 1, 10);
   if keypressed then
     knapp := readkey;
   if knapp = 'z' then b := 1;
   if knapp = 'a' then b := -1;
   if knapp = '-' then m := 1;
   if knapp = '' then m := -1;
   i := i + b;
   o := o + m;
   if i = 1 then i := i + 1;
   if i = 350 then i := i - 1;
   if o = 1 then o := o + 1;
   if o = 350 then o := o - 1;
  until knapp = 'g';
E: 
  knapp := ' ';
  if so = 1 then begin
   for r := 500 downto 50 do begin
     sound(r);
     delay(2);
     nosound;
   end;
  end;
  if x = 637 then begin
   dec(lx);
   if lx = 0 then
     goto 3;
  end;
  if x=2 then begin
   dec(ly);
   if ly = 0 then
     goto 3;
  end;
  goto 2;
Ex:
  knapp := ' ';
  if so = 1 then begin
   for r:= 500 downto 50 do begin
     sound(r);
     delay(2);
     nosound;
   end;
  end;
  dec(li);
  if li = 0 then
   goto sl;
  goto st;
3: 
  setcolor(12);
  settextstyle(gothicfont, 0, 5);
  outtextxy(155,160,'GAME OVER');
  if lx > ly then begin
   settextstyle(defaultfont, 0, 2);
   outtextxy(110, 210, 'THE WINNER IS PLAYER 2');
  end
  else begin
   settextstyle(defaultfont, 0, 2);
   outtextxy(110, 210, 'THE WINNER IS PLAYER 1');
  end;
  x := 0;
  repeat;
  until keypressed;
  Goto U;
sl:
  setcolor(12);
  settextstyle(gothicfont, 0, 5);
  outtextxy(100, 160, 'GAME OVER');
  x := 0;
  repeat;
  until keypressed;
  Goto U;
1: 
  ps := 0;
  li := 3;
st:
  clrscr;
  initgraph(grdriver, grmode, '');
  x := 22;
  y := 22;
  dx := 1;
  dy := 1;
  i := 175;
  knapp := ' ';
  b := 0;
  setcolor(4);
  rectangle(0, 0, 639 - p, 400);
  rectangle(95, 408, 200, 447);
  setcolor(10);
  settextstyle(gothicfont, 0, 5);
  outtextxy(5, 400, 'score');
  str(ps, pc);
  outtextxy(100, 400, pc);
  line(15, i, 15, i + 49);
  repeat;
   for ti := 1 to Sv * 100 do begin ;
   end;
   x := x + dx;
   y := y + dy;
   putpixel(x - dx, y - dy, 0);
   putpixel(x, y, 10);
   if (y > i - 1) and (y < i + 51) and (x = 16) then begin
     dx := -dx;
     ps := ps + random(8) + 1;
     str(ps,pc);
     setfillpattern(fi, black);
     floodfill(100, 420, red);
     outtextxy(100, 400, pc);
   end;
   if (y = 398) or (y = 2) then begin
     if so = 1 then begin
      sound(1000);
      delay(5);
      nosound;
     end;
     dy := -dy;
   end;
   if x = 637 - p then begin
     if so = 1 then begin
      sound(1000);
      delay(5);
      nosound;
     end;
     dx := -dx;
   end;
   if x = 2 then goto Ex;
   if b = 1 then putpixel(15, i - 2, 0);
   if b = 1 then putpixel(15, i + 49, 10);
   if b = -1 then putpixel(15, i + 50, 0);
   if b = -1 then putpixel(15, i - 1, 10);
   if keypressed then knapp := readkey;
   if knapp = 'z' then b := 1;
   if knapp = 'a' then b := -1;
   i := i + b;
   if i = 1 then i := i + 1;
   if i = 349 then i := i - 1;
  until knapp = 's';
  goto ex;
T:
  closegraph;
END.