English

Sinus och Cosinus

I många sammanhang när man programmerar stöter man på en funktion som heter sin(), eller sinus. Vanligtvis används denna funktion för beräkningar på cirklar och liknande figurer, men den kan också användas till lite roligare beräkningar för grafiska ändamål.

Enhetscirkeln

Vi ska börja med att studera figuren ovan, den så kallade enhetscirkeln. Det är en cirkel med radien ett. I cirkeln finns en vinkel inritad, (den röda tårtbiten). Vid vanliga mätningar av vinklar med gradskiva anväder man oftast enheten grader, där ett varv i cirkeln är 360 grader. Vi ska dock använda en annan enhet, radianer. Ett varv i cirkeln är då 2*Pi radianer, (Pi=3,141592654...). Funktionen sinus beräknar y-värdet för cirkeln vid en given vinkel. Eftersom cirkeln är rund och har radien ett kommer vi att få en kurva som pendlar mellan 1 och -1. Det finns en motsvarande funktion för x-koordinaten som heter cosinus.

Sinus och Cosinus
  v = 0
  do
   v = v + 0.1
   x = v * 10
   y = sin(v) * 30 + 30
   plot(x, y)
  loop
 

Förskjutningen i cosinus beror på att x-värdet för cirkeln vid vinkeln 0 är 1 medan y-värdet är 0. Vi skapar nu en loop där vi låter vinkeln, v, starta vid 0 och sedan ökas med 0,1 för varje varv. Vi lägger till en funktion som ritar ut en punkt vid x = v * 10 och y = sin(v) * 30 + 30, det vill säga x-koordinaten kommer att öka med ett steg för varje varv och y-koordinaten kommer att rita ut en sinus-kurva med amplitud (höjd) 60, (orginalkurvan går ju mellan -1 och 1, vi multiplicerar detta med 30 och adderar 30 så att vi får en kurva mellan 0 och 60). Siffran 30 är helt godtycklig, exakt vilken amplitud man vill ha på kurvan beror på vad man har för upplösning och vad man ska ha kurvan till. Genom att kombinera sinus och cosinus på olika sätt kan man få till många olika kurvor. Nedan finns några exempel. Samtliga figurer nedan är konstruerade på liknande sätt som exemplet ovan.

Mer Sinus och Cosinus

Av någon anledning startade inte denna java applet där du kan testa egna sinuskurvor.

Kurvorna som vi skapar med dessa funktioner kan användas för att bygga upp och rotera tredimentionella objekt. Till exempel kan vi tänka oss att vi placerar hörnen i en kvadrat som fyra punkter på cirkeln och drar linjer mellan hörnen. Genom att ändra vinkeln på samma sätt som tidigare kan vi få kvadraten att rotera.

Tillbaka till indexet