sinus.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Sinus</keyword>
 <keyword>Cosinus</keyword>
 <topic>Sinus och Cosinus</topic>
 <ingress>
  I många sammanhang när man programmerar stöter man på en funktion som
  heter sin(), eller sinus. Vanligtvis
  används denna funktion för beräkningar på cirklar och liknande
  figurer, men den kan också användas till lite roligare beräkningar
  för grafiska ändamål.
 </ingress>

 <image width="136" height="142" src="enhetsc.gif" alt="Enhetscirkeln"/>

 <text>
  Vi ska börja med att studera figuren ovan, den så kallade
  enhetscirkeln. Det är en cirkel med radien ett. I cirkeln finns en
  vinkel inritad, (den röda tårtbiten). Vid vanliga mätningar av
  vinklar med gradskiva anväder man oftast enheten grader, där ett
  varv i cirkeln är 360 grader. Vi ska dock använda en annan enhet,
  radianer. Ett varv i cirkeln är då 2*Pi radianer,
  (Pi=3,141592654...). Funktionen sinus beräknar y-värdet för
  cirkeln vid en given vinkel. Eftersom cirkeln är rund och har
  radien ett kommer vi att få en kurva som pendlar mellan 1 och -1.
  Det finns en motsvarande funktion för x-koordinaten som heter cosinus.
 </text>

 <image width="206" height="144" src="kurvor.gif" alt="Sinus och Cosinus"/>

 <codebox>
  v = 0
  do
   v = v + 0.1
   x = v * 10
   y = sin(v) * 30 + 30
   plot(x, y)
  loop
 </codebox>

 <text>
  Förskjutningen i cosinus beror på att x-värdet för cirkeln vid
  vinkeln 0 är 1 medan y-värdet är 0. Vi skapar nu en loop där
  vi låter vinkeln, v, starta
  vid 0 och sedan ökas med 0,1 för varje varv. Vi lägger till en
  funktion som ritar ut en punkt vid x<nbsp/>=<nbsp/>v<nbsp/>*<nbsp/>10 och
  y<nbsp/>=<nbsp/>sin(v)<nbsp/>*<nbsp/>30<nbsp/>+<nbsp/>30, det vill säga x-koordinaten kommer
  att öka med ett steg för varje varv och y-koordinaten kommer att
  rita ut en sinus-kurva med amplitud (höjd) 60, (orginalkurvan
  går ju mellan -1 och 1, vi multiplicerar detta med 30 och adderar
  30 så att vi får en kurva mellan 0 och 60). Siffran 30 är helt godtycklig, exakt vilken amplitud man vill ha
  på kurvan beror på vad man har för upplösning och vad man ska ha kurvan till. Genom att
  kombinera sinus och cosinus på olika sätt kan man få till många
  olika kurvor. Nedan finns några exempel. Samtliga
  figurer nedan är konstruerade på liknande sätt som exemplet ovan.
 </text>

 <image width="360" height="230" src="kurvor2.gif" alt="Mer Sinus och Cosinus"/>

 <applet class="SinTest" width="300" height="300"
     alt="Av någon anledning startade inte denna java applet där du kan testa egna sinuskurvor."/>
 <text>
  Kurvorna som vi skapar med dessa funktioner kan användas för
  att bygga upp och rotera tredimentionella objekt. Till exempel kan
  vi tänka oss att vi placerar hörnen i en kvadrat som fyra punkter på
  cirkeln och drar linjer mellan hörnen. Genom att ändra vinkeln på
  samma sätt som tidigare kan vi få kvadraten att rotera.
 </text>
</article>